برچسب: لگن

شهریور 17
ﭘﻴﭻ ﮔﺬاری «زﻳﺮﺟﻠﺪی» در شکستگی ﻫﺎی ﻟﮕﻦ و اﺳﺘﺎﺑﻮﻟﻮم

ﭘﻴﭻ ﮔﺬاری زﻳﺮﺟﻠﺪی در شکستگی ﻫﺎی ﻟﮕﻦ و اﺳﺘﺎﺑﻮﻟﻮم استئوتومی «گانز» در دیسپلازی هیپ خلاصه…