مقایسه میزان رضایت سالمندان از سمعک بر اساس نوع و میزان کم شنوایی

72313930612افت شنوایی از شایع ترین بیماریهای مزمن در سالمندان است. استفاده از سمعک به منظور بهبود مشکل شنوایی، تاثیر مثبتی بر کیفیت زندگی این دسته از افراد دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رضایتمندی افراد سالمند کم شنوا از سمعک بر اساس نوع و میزان کم شنوایی آنان بود. این پژوهش مقطعی روی 40 سالمند دارای سمعک انجام گرفت. این افراد بر اساس گروه بندی سالمندی سازمان جهانی بهداشت. به دو گروه سنی 65-74 سال و 75-90 سال تقسیم شدند که در هر گروه 20 نفر قرار داشتند. ارزیابی میزان رضایتمندی از سمعک با استفاده از پرسشنامه سنجش رضایتمندی از سمعک در زندگی روزمره صورت پذیرفت.

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید