• عنوان شغلی

  عنوان شغلی تخصص مورد نظر خود را فیلد های زیر بنویسید
 • مثال: طراح، بازاریاب
 • اطلاعات شخصی

  اطلاعات شخصی و شناسنامه ای خود را بصورت صحیح وارد کنید. از وارد کردن اطلاعات نامعتبر خودداری کنید
 • اطلاعات تماس و محل سکونت

  اطلاعات تماس خود را وارد کنید
 • آخرین مدرک تحصیلی

  آخرین مدرک تحصیلی خود را در این قسمت وارد کنید
 • مهارت زبان انگلیسی:

 • حقوق درخواستی

  حداقل حقوق موردنظر خود برای شروع به کار را مشخص کنید
 • ارسال رزرومه

  در این قسمت رزومه قابل چاپ خود را بارگذاری کنید
 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
  لطفا فایل رزرومه را بارگذاری کنید (ترجیحا با فرمت pdf )
 • ارسال تصویر پرسنلی

  در این قسمت تصویر پرسنلی خود را بارگذاری کنید
 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
  لطفا فایل تصویر پرسنلی خود را بارگذاری کنید